Stanowisko Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej w sprawie działań dotyczących Ustawy o zawodzie terapeuty zajęciowego

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy oficjalne stanowisko Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej w sprawie działań dotyczących Ustawy o zawodzie terapeuty zajęciowego. Pełny tekst znajduje się poniżej oraz w załączeniu.

Jako Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej – podmiotu zrzeszającego terapeutów zajęciowych, nauczycieli terapii zajęciowej posiadających międzynarodowe certyfikaty uprawniające do nauczania teorii i praktyki terapii zajęciowej oraz studentów, wyrażamy głębokie zaniepokojenie formułą działań podejmowanych w ramach prac nad ustawą o zawodzie terapeuty zajęciowego.

Nasze wątpliwości budzą zapisy ustawy, które zostały w niej zawarte oraz sposób jej procedowania.

Zapisy ustawy są niezgodne z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania, które odbyło się 18 kwietnia w Poznaniu w gronie koordynatorów zespołów roboczych współtworzonych przez nauczycieli akademickich, praktyków, nauczycieli szkół policealnych, studentów, czy przedstawicieli władz dziekańskich. Na spotkaniu ustalono brzmienie niektórych zapisów, które powinny być zawarte w ustawie m.in. przeredagowanie fragmentu ustawy dotyczącego specjalizacji bądź jego całkowite usunięcie, posługiwanie się w ustawie sformułowaniem – osoba korzystająca z terapii zajęciowej zamiast słowa pacjent czy klient, ustalono także, że w ustawie umocowane będzie również Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej jako podmiot dbający o rozwój kadr zawodowych oraz kwestie związane z kształceniem terapeutów zajęciowych w oparciu o standardy światowe, uwzględniające polskie realia. Nie omówiono dokładnie kwestii dotyczących samorządu terapeutów zajęciowych, roli jaką pełnić ma Krajowa Izba Terapii Zajęciowej czy Krajowa Rada Terapeutów Zajęciowych pozostawiając sprawę do dalszej dyskusji. 26 kwietnia 2019 roku koordynator prac związanych z ustawą zarządził jednodniowe głosowanie, które miało odbywać się drogą mailową przedstawiając równocześnie tekst ustawy zasadniczo różny od poczynionych podczas rzeczonego spotkania ustaleń. Wątpliwości pozostawia zachowanie procedury głosowania.

Wyrażamy przekonanie, że procedowanie ustawy w obecnej wersji jest zdecydowanie niekorzystne dla aktywnych i przyszłych zawodowo terapeutów zajęciowych.

Obawy wyrażane przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej dotyczą medykalizacji zawodu – należy pamiętać, że gros terapeutów zajęciowych zatrudnionych jest w warsztatach terapii zajęciowej, sektorze pomocy społecznej czy psychiatrii.  Ponadto należy szczególnie podkreślić fakt małego zaangażowania osób bezpośrednio zainteresowanych ustawą wynikający z braku zaproszenia ich do konsultacji.

Aż 72% (36/50 stron) tekstu projektu ustawy jest poświęcone samorządowi, odpowiedzialności zawodowej i specjalizacji. Fragmenty te są łudząco podobne do zapisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Pozostałe 28% tekstu ustawy nie oddaje jednak specyfiki zawodu terapeuty zajęciowego.

Oczekujemy od osób koordynujących przebieg działań związanych z przygotowywaniem i procedowaniem ustawy respektowania poczynionych ustaleń i powtórzenia głosowania z zachowaniem transparentności oraz ustalenia jego jasnych zasad. Nade wszystko jednak, wzywamy do wysłuchania środowiska terapeutów zajęciowych i kierowania się ich interesami, a nie podejmowania działań pospiesznych, budzących wątpliwości natury etycznej, które określić można jako ,,działanie za wszelką cenę”.

 

Z poważaniem,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej