Ustawa o niektórych zawodach medycznych – podpisana przez Prezydenta RP

1 września Prezydent RP Andrzej Duda, podpisał Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Ustawa reguluje pracę 15 zawodów medycznych, w tym terapeutów zajęciowych. Regulacje obejmują m.in. zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych, kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym oraz zasady odpowiedzialności zawodowej. Ustawa tworzy także Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy, ustawa ma na celu „wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki lub kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego.”

W przypadku terapeutów zajęciowych są to:

1)    rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub

2)    rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub

3)    rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy, lub

4)    rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy, lub

5)    ukończenie przed dniem wejścia w życie ustawy szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

Pełny tekst ustawy pod poniższym linkiem:

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/3183_u.htm