Nasze publikacje

Zachęcamy do czytania😊

Podręczniki związane z terapią zajęciową

 

 • Smrokowska-Reichmann A., Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, Fundacja Rosa, Wrocław 2013
 • Aneta Bac, red nauk., Terapia zajęciowa, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2016
 • Edyta Janus, Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016
 • Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska- Reichmann, Terapia zajęciowa w geriatrii, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017
 • Aneta Bac, red nauk., Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018
 • Anna Bukowska, Katarzyna Filar-Mierzwa, Sprawny senior: jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018
 • Edyta Janus, red nauk., Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018
 • Aneta Bac, Paulina Aleksander-Szymanowicz, Paweł Żychowicz, Ergonomia i adaptacje w terapii zajęciowej, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2019
 • Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz, Terapia zajęciowa dzieci, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2019
 • Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj, Współczesna terapia zajęciowa od teorii do praktyki, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2019.

 

Wybrane artykuły naukowe i rozdziały w monografiach autorstwa członków PSTZ (bezpośrednio lub pośrednio związane z terapią zajęciową):

 

 • Smrokowska-Reichmann A. (2013), „Toksyczny” senior w perspektywie praktyki opiekuńczej. Medi. Forum Opieki Długoterminowej, 1(55), 15-18
 • Smrokowska-Reichmann A. (2013), Etyka zawodu opiekuna medycznego, Komunikacja międzyludzka, Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – chory po udarze mózgu, Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – pacjent demencyjny, Komunikacja z pacjentem agresywnym, Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – pacjent z chorobą Parkinsona, Komunikacja z pacjentem w stanie wegetatywnym i w śpiączce. W: Szwałkiewicz E, Opiekun medyczny w praktyce, Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 22-30, 115-149
 • Szmalec J, Paczkowska A. (2014), Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi, Hygeia Public Health, 49(4): 650-654
 • Szmalec J. (2014), Komputer w edukacji mózgowego porażenia dziecięcego – analiza przypadku [w:] R.Wawer, Pakula (red), Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji XX wieku. Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, s. 140-150, ISBN 978-83- 62025-28-2
 • Szmalec J., Binkuńska E. (2014), Multidirection improvement of a child with Down’s syndrome using a few methods: sensory integration, occupational therapy, speech therapy – case study, [w:] Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Volume 2, Issue 1, s. 44-49, ISSN 1339-1488.
 • Bac A, Chrabota U, Aleksander-Szymanowicz P. (2015), Terapia zajęciowa w oparciu o model kanadyjski w rehabilitacji pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Postępy Rehabilitacji 2015, 24(4), 41 – 46
 • Szmalec J., Paczkowska A. (2015), The occupational therapy for a child with meningomyelocele – case study , EPS – Journal of Education, Psychology and Social Sciences, vol 3, ISSN: 1339-1488.
 • Smrokowska-Reichmann A. (2015), Pedagogika przeżyć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w perspektywie aksjologicznej. W: Zowisło M, Kosiewicz J (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Monografie nr 28, AWF, Kraków, s. 121-130
 • Bukowska A. (2016), Muzykoterapia w wybranych przypadkach klinicznych W: Muzyka w życiu człowieka. Lidia Hirnle (red.). Wrocławskie Wydawnictwo Naukowa Atla 2. 23-33.
 • Derbich J. (2016), Bathroom adaptation to meet the expectations of the client suffering from Multiple Sclerosis (MS) as an example of occupational therapy proces, Postępy Rehabilitacji (4), 39-54
 • Bukowska A. (2016), Emotional Expression Through Music with Older Adults. W: L. Music Therapy and Emotional Expression: A Kaleidoscope of Perspectives. Konieczna-Nowak (red.). Akademia Muzyczna w Katowicach. 131 – 139.
 • Bukowska AA, Krężałek P, Mirek E, Bujas P and Marchewka A. (2016), Neurologic Music Therapy Training for Mobility and Stability Rehabilitation with Parkinson’s Disease – A Pilot Study. Hum. Neurosci. 9:710. doi: 10.3389/fnhum.2015.00710.
 • Bukowska A. (2016), Influence of neurologic music therapy to improve the activity level in a group of patients with PD. Nordic Journal of Music Therapy 25(sup1). DOI: 10.1080/08098131.2016.1179888
 • Kalinowska-Witek B., Szmalec J. (2016), Rola terapeuty we wspieraniu rodzin z niepełnosprawnością” w „Wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu terapie kognitywistyczne” pod red. Magdaleny Prentki, Bydgoszcz, ISBN: 978-83-89914-88-0, s. 96-108.
 • Bukowska A. (2016), Neurologic music therapy in medical rehabilitation. Best practiced models and research in music therapy: global perspectives. Mahatma Ghandi Medical College and Research Institute, Pondicherry. 41-46.
 • Smrokowska-Reichmann A. (2017), Psychobiograficzny model Erwina Böhma jako innowacyjne podejście do seniorów z demencją, „Labor et Educatio”, 5, 213-227, DOI: 10.4467/25439561LE.17.013.7988
 • Janus E. (2017), Model KAWA w procesie terapii zajęciowej i możliwości jego wykorzystania w rehabilitacji pacjenta z zaburzeniami psychicznymi/ The Kawa Model in occupational therapy and its application in the rehabilitation of a mentally challenged patient. Postępy Rehabilitacji (1), s. 27-36
 • Janus E. (2017), Terapeuta zajęciowy i jego rola w pracy z osobami z niepełnosprawnością, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS; Folia Sociologica nr 60/2017, s.57-67.
 • Żmudzińska U, Bac A. (2017), Charakterystyka wiedzy mieszkańców Małopolski na temat zawodu terapeuty zajęciowego. Postępy Rehabilitacji; 4(31): 35 – 44
 • Janus E. (2017), Udzielanie wsparcia społecznego jako istotna umiejętność osób wykonujących zawody pomocowe na przykładzie terapeutów zajęciowych. [w:] Niedbalski J, Racław M, Żuchowska-Skiba D. Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 147-163.
 • Janus E. (2017), Seniorzy jako grupa zagrożona wykluczeniem społecznym – perspektywa terapii zajęciowej [w:] Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i kulturowym – wyzwania, powinności pedagogiki, zadania. red. Szczurek – Boruta A., Jas K. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń , s. 203 – 213.
 • Janus E, Gawałkiewicz P, Bac A. (2018), Wypalenie zawodowe terapeutów zajęciowych. Postępy Rehabilitacji; (2), 49 – 56
 • Foszcz M, Bac A. (2018), Ocena znajomości zasad ergonomii i ich zastosowania wśród pracowników biurowych w korporacjach. Health Promotion & Physical Activity, 2 (3), 20 – 25
 • Misiorek A., Janus E. (2018), Spirituality in Occupational Therapy Practice According to New Graduates, OJTR: Occupation, Participation and Health, s. 1-7.
 • Janus, E., Filar-Mierzwa, K. (2019), Prestiż wybranych zawodów medycznych w opinii reprezentantów tych zawodów. Medycyna Pracy, s.1-9.
 • Podgórska-Jachnik D., Szmalec J. (2019), Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki, Kwartalnik Naukowy Edukacja, Instytut Badań Edukacyjnych, 1(148), 111–130, DOI 10.24131/3724.190108, ISSN 0239-6858
 • Smrokowska-Reichmann A., Szwałkiewicz E. (2019), Osoby niesamodzielne – jak im pomagać? Poradnik opiekuna wspierającego osoby niesamodzielne. „Profesjonalizacja usług astystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Warszawa 2019.
 • Smrokowska-Reichmann A. (2019), Wartości a „delficka wyrocznia psychiatrii”. Aksjosfera w świecie schizofrenii na tle uwag Antoniego Kępińskiego” w: A. Małecka, J. Dębicki, Obraz choroby w dyskursie kulturowym, Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, s. 67-76
 • Cichoń M., Aleksander – Szymanowicz P., Bac A. (2020), Accessibility of gynaecology consultation rooms in Poland for individuals using wheelchairs in the opinion of women with physical disability, Advances in Rehabilitation, 34(1):25-31. doi:10.5114/areh.2020.91527.
 • Janus E., Bac A. (2020), Portfolio as a method of documenting the development of professional competences on the example of occupational therapy/Portfolio jako metoda dokumentowania rozwoju kompetencji zawodowych na przykładzie terapii zajęciowej. Health Promotion & Physical Activity, 2 (11), 3-7.
 • Bac A., Kowal K., Aleksander – Szymanowicz P., Filar – Mierzwa K., Janus E. (2020), An assessment of adaptation of Cracow’s cultural institutions to the needs of wheelchair users, Advances in Rehabilitation, 34(1), 13–18. DOI: 10.5114/areh.2020.93094
 • Smrokowska-Reichmann A. (2020), A senior as an individual in the situation of dementia. Tom Kitwood’s Person-Centered Model and the Philosophy of Dialogue, NOWIS. Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne, 10(1), 51-65. DOI:10.18778/2450-4491.10.05