Nasze publikacje

Zachęcamy do czytania😊

Podręczniki związane z terapią zajęciową

 

 • Smrokowska-Reichmann A., Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, Fundacja Rosa, Wrocław 2013
 • Aneta Bac, red nauk., Terapia zajęciowa, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2016
 • Edyta Janus, Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016
 • Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska- Reichmann, Terapia zajęciowa w geriatrii, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017
 • Aneta Bac, red nauk., Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018
 • Anna Bukowska, Katarzyna Filar-Mierzwa, Sprawny senior: jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018
 • Edyta Janus, red nauk., Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018
 • Aneta Bac, Paulina Aleksander-Szymanowicz, Paweł Żychowicz, Ergonomia i adaptacje w terapii zajęciowej, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2019
 • Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz, Terapia zajęciowa dzieci, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2019
 • Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj, Współczesna terapia zajęciowa od teorii do praktyki, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2019.

 

Wybrane artykuły naukowe i rozdziały w monografiach autorstwa członków PSTZ (bezpośrednio lub pośrednio związane z terapią zajęciową):

 

 • Smrokowska-Reichmann A. (2013), „Toksyczny” senior w perspektywie praktyki opiekuńczej. Medi. Forum Opieki Długoterminowej, 1(55), 15-18
 • Smrokowska-Reichmann A. (2013), Etyka zawodu opiekuna medycznego, Komunikacja międzyludzka, Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – chory po udarze mózgu, Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – pacjent demencyjny, Komunikacja z pacjentem agresywnym, Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – pacjent z chorobą Parkinsona, Komunikacja z pacjentem w stanie wegetatywnym i w śpiączce. W: Szwałkiewicz E, Opiekun medyczny w praktyce, Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 22-30, 115-149
 • Szmalec J, Paczkowska A. (2014), Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi, Hygeia Public Health, 49(4): 650-654
 • Szmalec J. (2014), Komputer w edukacji mózgowego porażenia dziecięcego – analiza przypadku [w:] R.Wawer, Pakula (red), Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji XX wieku. Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, s. 140-150, ISBN 978-83- 62025-28-2
 • Szmalec J., Binkuńska E. (2014), Multidirection improvement of a child with Down’s syndrome using a few methods: sensory integration, occupational therapy, speech therapy – case study, [w:] Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Volume 2, Issue 1, s. 44-49, ISSN 1339-1488.
 • Bac A, Chrabota U, Aleksander-Szymanowicz P. (2015), Terapia zajęciowa w oparciu o model kanadyjski w rehabilitacji pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Postępy Rehabilitacji 2015, 24(4), 41 – 46
 • Szmalec J., Paczkowska A. (2015), The occupational therapy for a child with meningomyelocele – case study , EPS – Journal of Education, Psychology and Social Sciences, vol 3, ISSN: 1339-1488.
 • Smrokowska-Reichmann A. (2015), Pedagogika przeżyć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w perspektywie aksjologicznej. W: Zowisło M, Kosiewicz J (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Monografie nr 28, AWF, Kraków, s. 121-130
 • Bukowska A. (2016), Muzykoterapia w wybranych przypadkach klinicznych W: Muzyka w życiu człowieka. Lidia Hirnle (red.). Wrocławskie Wydawnictwo Naukowa Atla 2. 23-33.
 • Derbich J. (2016), Bathroom adaptation to meet the expectations of the client suffering from Multiple Sclerosis (MS) as an example of occupational therapy proces, Postępy Rehabilitacji (4), 39-54
 • Bukowska A. (2016), Emotional Expression Through Music with Older Adults. W: L. Music Therapy and Emotional Expression: A Kaleidoscope of Perspectives. Konieczna-Nowak (red.). Akademia Muzyczna w Katowicach. 131 – 139.
 • Bukowska AA, Krężałek P, Mirek E, Bujas P and Marchewka A. (2016), Neurologic Music Therapy Training for Mobility and Stability Rehabilitation with Parkinson’s Disease – A Pilot Study. Hum. Neurosci. 9:710. doi: 10.3389/fnhum.2015.00710.
 • Bukowska A. (2016), Influence of neurologic music therapy to improve the activity level in a group of patients with PD. Nordic Journal of Music Therapy 25(sup1). DOI: 10.1080/08098131.2016.1179888
 • Kalinowska-Witek B., Szmalec J. (2016), Rola terapeuty we wspieraniu rodzin z niepełnosprawnością” w „Wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu terapie kognitywistyczne” pod red. Magdaleny Prentki, Bydgoszcz, ISBN: 978-83-89914-88-0, s. 96-108.
 • Bukowska A. (2016), Neurologic music therapy in medical rehabilitation. Best practiced models and research in music therapy: global perspectives. Mahatma Ghandi Medical College and Research Institute, Pondicherry. 41-46.
 • Smrokowska-Reichmann A. (2017), Psychobiograficzny model Erwina Böhma jako innowacyjne podejście do seniorów z demencją, „Labor et Educatio”, 5, 213-227, DOI: 10.4467/25439561LE.17.013.7988
 • Janus E. (2017), Model KAWA w procesie terapii zajęciowej i możliwości jego wykorzystania w rehabilitacji pacjenta z zaburzeniami psychicznymi/ The Kawa Model in occupational therapy and its application in the rehabilitation of a mentally challenged patient. Postępy Rehabilitacji (1), s. 27-36
 • Janus E. (2017), Terapeuta zajęciowy i jego rola w pracy z osobami z niepełnosprawnością, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS; Folia Sociologica nr 60/2017, s.57-67.
 • Żmudzińska U, Bac A. (2017), Charakterystyka wiedzy mieszkańców Małopolski na temat zawodu terapeuty zajęciowego. Postępy Rehabilitacji; 4(31): 35 – 44
 • Janus E. (2017), Udzielanie wsparcia społecznego jako istotna umiejętność osób wykonujących zawody pomocowe na przykładzie terapeutów zajęciowych. [w:] Niedbalski J, Racław M, Żuchowska-Skiba D. Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 147-163.
 • Janus E. (2017), Seniorzy jako grupa zagrożona wykluczeniem społecznym – perspektywa terapii zajęciowej [w:] Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i kulturowym – wyzwania, powinności pedagogiki, zadania. red. Szczurek – Boruta A., Jas K. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń , s. 203 – 213.
 • Janus E, Gawałkiewicz P, Bac A. (2018), Wypalenie zawodowe terapeutów zajęciowych. Postępy Rehabilitacji; (2), 49 – 56
 • Foszcz M, Bac A. (2018), Ocena znajomości zasad ergonomii i ich zastosowania wśród pracowników biurowych w korporacjach. Health Promotion & Physical Activity, 2 (3), 20 – 25
 • Misiorek A., Janus E. (2018), Spirituality in Occupational Therapy Practice According to New Graduates, OJTR: Occupation, Participation and Health, s. 1-7.
 • Janus, E., Filar-Mierzwa, K. (2019), Prestiż wybranych zawodów medycznych w opinii reprezentantów tych zawodów. Medycyna Pracy, s.1-9.
 • Podgórska-Jachnik D., Szmalec J. (2019), Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki, Kwartalnik Naukowy Edukacja, Instytut Badań Edukacyjnych, 1(148), 111–130, DOI 10.24131/3724.190108, ISSN 0239-6858
 • Smrokowska-Reichmann A., Szwałkiewicz E. (2019), Osoby niesamodzielne – jak im pomagać? Poradnik opiekuna wspierającego osoby niesamodzielne. „Profesjonalizacja usług astystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Warszawa 2019.
 • Smrokowska-Reichmann A. (2019), Wartości a „delficka wyrocznia psychiatrii”. Aksjosfera w świecie schizofrenii na tle uwag Antoniego Kępińskiego” w: A. Małecka, J. Dębicki, Obraz choroby w dyskursie kulturowym, Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, s. 67-76
 • Cichoń M., Aleksander – Szymanowicz P., Bac A. (2020), Accessibility of gynaecology consultation rooms in Poland for individuals using wheelchairs in the opinion of women with physical disability, Advances in Rehabilitation, 34(1):25-31. doi:10.5114/areh.2020.91527.
 • Janus E., Bac A. (2020), Portfolio as a method of documenting the development of professional competences on the example of occupational therapy/Portfolio jako metoda dokumentowania rozwoju kompetencji zawodowych na przykładzie terapii zajęciowej. Health Promotion & Physical Activity, 2 (11), 3-7.
 • Bac A., Kowal K., Aleksander – Szymanowicz P., Filar – Mierzwa K., Janus E. (2020), An assessment of adaptation of Cracow’s cultural institutions to the needs of wheelchair users, Advances in Rehabilitation, 34(1), 13–18. DOI: 10.5114/areh.2020.93094
 • Smrokowska-Reichmann A. (2020), A senior as an individual in the situation of dementia. Tom Kitwood’s Person-Centered Model and the Philosophy of Dialogue, NOWIS. Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne, 10(1), 51-65. DOI:10.18778/2450-4491.10.05

Podręczniki/monografie wieloautorskie

 • Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki, red. nauk., Muzykoterapia – między wglądem a inkluzją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 469.
 • Mirosława Cylkowska-Nowak, Mariola Pawlaczyk, Sławomir Tobis, red. nauk., Innowacje w terapii zajęciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 167.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich

 • Cylkowska-Nowak M. (2009), Dziecko w wieku przedszkolnym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – kilka uwag na temat wspierania rozwoju, [w:] Dziecko niepełnosprawne. Narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne, red. W. Samborski, E. Gajewska, Wydawnictwo „Jeżeli p to q”, Poznań, s. 71-87.
 • Odżygóźdź M., Cylkowska-Nowak M. (2012), Wpływ rehabilitacji opartej o metodę Integracji Sensorycznej na rozwój dzieci z zaburzeniami sensomotorycznymi, [w:] Dysfunkcje narządów ruchu (Dysfunctions of the locomotor system). Interdyscyplinarne rozumienie problemów związanych z diagnostyką i terapią dziecka, red. M. Majchrzycki, E. Gajewska, M. Łańczak-Traskowska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań, t. 3, s. 70-86.
 • Tobis S., Cylkowska-Nowak M., Talarska D. (2013), Fotografia w terapii osób starszych w opinii studentów pielęgniarstwa, [w:] Wyzwania współczesnej gerontologii, red., P. Błędowski, A. Stogowski, K. Wieczorowska-Tobis, WSNHiD, Poznań, s. 49-58.
 • Cylkowska-Nowak M., Tobis S. (2014), Zastosowanie hortikuloterapii w gerontologii, Gerontologia Polska, t. 22, nr 4, s. 185-191.
 • Cylkowska-Nowak M., Kokociński M., Wojtaś E., Wojtaś J. (2014), Usytuowania i wybory społeczno-ekonomiczne osób z niepełnosprawnościami: pomiędzy ekskluzją i inkluzją, [w:] Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red. Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 545-578.
 • Cylkowska-Nowak M., Tobis S., Salatino C., Tapus A., Suwalska A. (2015), The robots in elderly care, [w:] Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedengs, vol. I, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2015, Albena, Bulgaria, s. 1007-1014.
 • Tobis S., Cylkowska-Nowak M. (2015), The use of photography and photo art therapy in nursing and patients care – analysis of students’ essays, [w:] Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedengs, vol. I, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2015, Albena, Bulgaria, s. 1045-1052.
 • Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Dobaczewski J., Gajewska E., Klatkiewicz A. (2016), Wpływ hortikuloterapii z elementami arteterapii, [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 26-41.
 • Strzelecki W., Cylkowska-Nowak M., Dobaczewski J., Klatkiewicz A., Gajewska E. (2016), Wpływ muzykoterapii, [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 42-62.
 • Klatkiewicz A., Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Gajewska E., Dobaczewski J. (2016), Wpływ terapii przez teatr, [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 63-90.
 • Gajewska E., Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Klatkiewicz A., Dobaczewski J. (2016), Wpływ dogoterapii, [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 91-103.
 • Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Dobaczewski J., Klatkiewicz A., Gajewska E. (2016), Wpływ fizjoterapii i zajęć rekreacyjnych, [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 104-114.
 • Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Gajewska E. (2016), Analiza wyników badań sprawności fizycznej uczestników programów, [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 115-127.
 • Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W (2016), Zakończenie – między wpływem programów a przyszłymi zadaniami, [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 128-132.
 • Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W. (2017), Zamiast wprowadzenia – muzykoterapia jako przestrzeń dla wglądu i inkluzji, [w:] Muzykoterapia – między wglądem a inkluzją, red. M. Cylkowska-Nowak, W. Strzelecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 5-17.
 • Cylkowska-Nowak M. (2017), Hip hop i muzykoterapia – od ulicznego protestu pokolenia do zastosowań muzykoterapeutycznych, [w:] Muzykoterapia – wglądem a inkluzją, red. M. Cylkowska-Nowak, W. Strzelecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 189-214.
 • Strzelecki W., Cylkowska-Nowak M. (2017), Muzykoterapia w pracy z dzieckiem z autyzmem, [w:] Muzykoterapia – między wglądem a inkluzją, red. M. Cylkowska-Nowak, W. Strzelecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 285-307.
 • Trojan P., Kaczmarek P., Cylkowska-Nowak M. (2017), Muzykoterapia i inkluzja. Wpływ muzyki na człowieka w kontekście Metody Mobilnej Rekreacji Muzycznej, [w:] Muzykoterapia – między wglądem a inkluzją, red. M. Cylkowska-Nowak, W. Strzelecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 386-398.
 • Cylkowska-Nowak M., Tobis S. (2017), Szczególne znaczenie terapii śpiewem w neurologii – przegląd wybranych badań, [w:] Muzykoterapia – między wglądem a inkluzją, red. M. Cylkowska-Nowak, W. Strzelecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 350-370.
 • Cylkowska-Nowak M. (2017), Człowiek – muzyka – instrument. Wybrane aspekty wykorzystywania instrumentu w terapii, [w:] Muzykoterapia – między wglądem a inkluzją, red. M. Cylkowska-Nowak, W. Strzelecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 139-145.
 • Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W. (2016), Wprowadzenie, [w:] Zrozumieć by wspierać. Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 10-12.
 • Cylkowska-Nowak M. (2016), Potrzeba prowadzenia terapii wieloprofilowych osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych, [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 13-17.
 • Strzelecki W., Cylkowska-Nowak M., Klatkiewicz A., Gajewska E., Metodologia badań oceniających wpływ terapii (2016), [w:] Model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, ZOLIRM, Poznań, s. 18-25.
 • Tobis S., Suwalski , Piasek U., Lewandowicz M., Cylkowska-Nowak M., Wieczorowska-Tobis K. (2017), Wspomaganie codziennego funkcjonowania przez robota w opiniach osób starszych, [w:] Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii. Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych: od teorii do praktyki, red. A. Jakrzewska-Sawińska, K. Sawiński, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum domowe”, Poznań, s. 132-142.
 • Tobis S., Suwalska A., Cylkowska-Nowak M., Wieczorowska-Tobis K. (2017), Zastosowanie robotów do pozytywnej modyfikacji procesu starzenia na przykładzie projektu ENRICHME, [w:] Starzenie się, a może długowieczność, red. J. Hofman-Aulich, A. Wojciechowska-Łącka, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 61-70.
 • Tobis S., Cylkowska-Nowak M., Stachnik K., Pawlaczyk M. (2017), Social Perception of Occupational Therapy: the students’ perspective, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts – SGEM 2017. Vol. 3. Science & Society. Sec.: Sociology and healthcare. Conference proceedings. Albena, Bulgaria, 24-30 August 2017, s. 689-696.
 • Staszewski R., Cylkowska-Nowak M. (2017), Edukacja w szpitalu i przychodni, [w:] Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 227-243.
 • Cylkowska-Nowak M., Wierzejska E. (2017), Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej, [w:] Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 199-209.
 • Cylkowska-Nowak M. (2017), Planowanie i przebieg procesu uczenia się pacjentów, [w:] Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 167-170.
 • Cylkowska-Nowak M. (2017), Edukacja zdrowotna w terapii chorób, [w:] Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 108-111.
 • Cylkowska-Nowak M. (2017), Komunikowanie w procesie edukacji zdrowotnej, [w:] Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 171-179.
 • Cylkowska-Nowak M., Woynarowska B., Woynarowska-Sołdan M. (2017), Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi, [w:] Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 261-277.
 • Cylkowska-Nowak M. (2018), Kobieta w miejscu pracy w Japonii – dlaczego Japonki podlegają dyskryminacji związanej z płcią w biznesie?, [w:] Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii, red. J. Marszałek-Kawa, M. Dahl, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 140-160.
 • Cylkowska-Nowak M. (2018), Superwizja w terapii zajęciowej, [w:] red. M. Cylkowska-Nowak, M. Pawlaczyk, S. Tobis, Innowacje w terapii zajęciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 152-162.
 • Cylkowska-Nowak M. (2018), Innowacje w terapii zajęciowej – próba nakreślenia szkicu dla zmiany, [w:] red. M. Cylkowska-Nowak, M. Pawlaczyk, S. Tobis, Innowacje w terapii zajęciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 22-38.
 • Cylkowska-Nowak M., Magierska-Krzysztoń M., Lewczuk A., Buszkiewicz-Nowak E. (2018), Pacjent użytkujący aparat słuchowy w pracy terapeuty zajęciowego, [w:] red. M. Cylkowska-Nowak, M. Pawlaczyk, S. Tobis, Innowacje w terapii zajęciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 96-109.
 • Cylkowska-Nowak M. (2018), Człowiek i choroba przewlekła w ujęciu psychospołecznym – implikacje dla edukacji terapeutycznej, [w:] Psychologia w naukach medycznych, cz. 4, red. W. Strzelecki, S. Siwiec, J. Tomczak, M. Cybulski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 13-31.
 • Cylkowska-Nowak M. (2019), Teorie arteterapii – problem teoretycznego osadzenia terapii przez sztukę, [w:] Kreatywność w arteterapii, red. E. Janicka-Olejnik, W. Strzelecki, Łódź, s. 7-30.
 • Lewczuk A., Cylkowska-Nowak M. (2019), Twórcze pisanie, pisanie ekspresywne i pisanie arteterapeutyczne w arteterapii. Przykład zajęć warsztatowych, [w:] Kreatywność w arteterapii, red. E. Janicka-Olejnik, W. Strzelecki, Łódź, s. 157-174.
 • Cylkowska-Nowak M., Tobis S. (2020), Partnerstwo pielęgniarki z terapeutą zajęciowym – efektywna współpraca w środowisku życia pacjenta starszego po przebytej hospitalizacji, [w:] Współczesne wyzwania opieki nad seniorem, red. M. Wysokiński, Z. Sienkiewicz, W. Fidecki, B. Dziedzic, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, s. 61-70.

 

Artykuły w czasopismach

 • Cylkowska-Nowak M., Kropińska S., Czepulis S., Tobis S., Zasadzka E., Wieczorowska-Tobis K. (2010), Terapeuta zajęciowy w zespole geriatrycznym, Nowiny Lekarskie, 5(84):392-397.
 • Cylkowska-Nowak M., Jędryczka M. (2010), Metoda Weroniki Sherborne w pracy fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego, Pielęgniarstwo Polskie, 3(37):129-137.
 • Tobis S., Kropińska S., Cylkowska-Nowak M. (2011), Arteterapia jako forma terapii zajęciowej w aktywizacji osób starszych, Geriatria, 5:194-198.
 • Khymko M., Cylkowska-Nowak M. (2011), Autyzm u dzieci – nowy problem terapeutyczny i społeczny, Pielęgniarstwo Polskie, 4(42):215-220.
 • Khymko M., Cylkowska-Nowak M. (2011), Autyzm u dzieci – symptomatologia i postawy rodzicielskie, Pielęgniarstwo Polskie, 4(42):221-228.
 • Tobis S., Cylkowska-Nowak M. (2012), Wykorzystanie fotografii w terapii osób starszych, Nowiny Lekarskie, 1(81):65-69.
 • Khymko M., Cylkowska-Nowak M. (2012), Zagadnienie różnic płciowych postaw rodzicielskich wobec dzieci z autyzmem, Nowiny Lekarskie, 4:239-243.
 • Talarska D., Wieczorowska-Tobis K., Kropińska S., Dymek-Skoczyńska A., Tobis S., Cylkowska-Nowak M., Mazurek J., Rymaszewska J. (2012), Zapotrzebowanie na opiekę wśród mieszkańców DPS oceniane przy użyciu kwestionariusza CANE, Geriatria, 2(6):75-82.
 • Wieczorowska-Tobis K., Talarska D., Kropińska S., Dymek-Skoczyńska A., Tobis S., Cylkowska-Nowak M., Mazurek J., Rymaszewska J. (2013), Care Leeds assessment in elderly individuals living in long term based on CANE questionnaire, J. Nutr. Health Aging, 17(1):821.
 • Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Tobis S. (2013), Muzykoterapia pacjenta starszego jako wspomaganie oddziaływania konwencjonalnej medycyny, Gerontologia Polska, 21(4):138-142.
 • Krzymińska-Siemaszko R., Mossakowska M., Skalska A., Klich-Raczka A., Tobis S., Szybalska A., Cylkowska-Nowak M., Olszanecka-Glinianowicz M., Chudek J., Wieczorowska-Tobis K. (2015), Social and economic correlates of malnutrition in Polish elderly population: the results of PolSenior Study, The Journal of Nutrition Health & Aging, 19(4):185-191.
 • Wieczorowska-Tobis K., Suwalska A., Cylkowska-Nowak M., Kropińska S., Tobis S., Tapus A., Salatino C., van den Heuvel H., Barattini P., Ghrissi M., Rosso R. (2015), Robots in the care for elderly – defining users requirements, European Geriatric Medicine, 6(1):136.
 • Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W. (2017), Terapeutyczny wpływ muzyki relaksacyjnej i preferowanej – propozycja modelu badawczego, Polskie pismo muzykoterapeutyczne, 4:4-14.
 • Tobis S., Cylkowska-Nowak M., Wieczorowska-Tobis K., Kropińska S., Pawlaczyk M., Suwalska A. (2017), The role of a robot in care for older people living in the community: opinions of occupational therapy students, Occupational Therapy International, 2017, article ID 9592405, https://doi.org/10.1155/2017/9592405
 • Kaluga E., Gajewska E., Kostiukow A., Sobieska M., Cylkowska-Nowak M., Samborski, W., Rostkowska E. (2017), Movement coordination disorders in men with psychic diseases or mental impairment, Issues of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS, 20:7-19. doi: 10.19271/IRONS-00046–2017–20
 • S., Cylkowska-Nowak M., Wieczorowski M. (2017), Terapia zajęciowa i inżynieria w walce o dobrą starość – innowacyjne metody nauczania, Geriatria, 11(4):253-258.
 • Tobis S., Cylkowska-Nowak M. (2018), Terapia zajęciowa w miejscu zamieszkania osób starszych, Geriatria, 12(4):222-226.
 • Cylkowska-Nowak M. (2019/2020), Tradycyjna muzyka a muzykoterapia w Japonii – wokół (nie)zastosowań muzyki japońskiej, Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne, 6/7:23-40.